<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

H2S-gas en zijn sensor

Introductie tot Waterstofsulfide

Waterstofsulfide is een chemische verbinding met de formule H2S. Het is een kleurloos chalcogeen-hydride gas, en is giftig, corrosief en ontvlambaar, waarbij sporen in de atmosfeer een karakteristieke vieze geur van rotte eieren hebben. Waterstofsulfide is een van de belangrijkste oorzaken van sterfgevallen door inademing van gas op de werkplek in de Verenigde Staten. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) veroorzaakte waterstofsulfide tussen 2011 en 2017 46 sterfgevallen onder werknemers.

Gas kenmerken

 • Kleurloos
 • Sterke geur (rotte eieren)
 • Zeer licht ontvlambaar
 • Zeer giftig
 • Corrosief
 • Explosief
 • Zwaarder dan lucht
 • Komt voornamelijk het lichaam binnen door inademing
 • Andere namen: "klopgas", "moerasgas", "rioolgas", "stinkvocht", "mestgas", enz.
 • CAS 7783-06-4
icon-ghs-flammable
icoon-ghs-toxisch
icoon-ghs-gecomprimeerd-gas
icon-ghs-harmful
icoon-ghs-milieugevaar

Industriële H2S-gevaren en -bronnen

 • Petrochemische installaties
 • Aardgasboring en -raffinage
 • Afvalwaterzuiveringsindustrieën
 • Landbouwbedrijven
 • Olie- en gasraffinage
 • Mijnbouw
 • Looien
 • Productie van rayon
 • Voedselverwerkende bedrijven
 • Brouwerijen
 • Stortplaatsen
 • Kerncentrales
 • Warm asfalt bestrating
 • Textielproductie

In de VS vallen jaarlijks gemiddeld 6 dodelijke slachtoffers onder werknemers als gevolg van blootstelling aan waterstofsulfide.

(Bureau of Labor Statistics)

Scenario's met hoog risico

 • Prominent in krappe ruimtes
 • Windstille of laaggelegen gebieden die de kans op de vorming van zakken waterstofsulfide vergroten.
 • Moerassige landschappen waar bacteriën organisch materiaal afbreken om waterstofsulfide te vormen.
 • Warm weer dat het rotten van mest en andere organische materialen versnelt en de dampdruk van waterstofsulfide verhoogt.
 • Slechte bezinking, overmatige slibproductie en corrosie zijn allemaal het gevolg van hoge concentraties H2S. In afvalwaterzuiveringsinstallaties kan waterstofsulfide de cementwanden rond het bassin en de relingen aantasten.
 • Saneringswerkers kunnen worden blootgesteld bij het schoonmaken of onderhouden van gemeentelijke riolen en septische tanks.
 • Werknemers in de landbouw kunnen worden blootgesteld bij het schoonmaken van mestopslagtanks of het werken in mestputten.

H2S Sensor Info

Type: Elektrochemisch
Bereik: 0-100ppm (0,1ppm resolutie)
Hoog bereik: 0-500ppm (resolutie 0,5ppm)
Koolmonoxide en waterstofsulfide (COSH): CO: 0-500 ppm (resolutie 1 ppm), H2S: 0-100 ppm (resolutie 0,1 ppm)

Alarmniveaus

Laag alarm: 10 ppm
Hoog alarm: 15 ppm
STEL - 15 minuten - kortstondige blootstellingslimiet: 5 ppm
TWA - 8 uur tijdgewogen gemiddelde: 1 ppm

Blackline apparaten die H2S kunnen opsporen

Vragen over de detectie van H2S?

CONTACT OPNEMEN

Speciale toepassingen en overwegingen

 • Test een besloten ruimte altijd op H2S alvorens deze te betreden - dit dient te gebeuren door een opgeleide vakman, met behulp van H2S-detectiebuisjes of een multigasmeter.
 • Indien H2S aanwezig is, de ruimte voortdurend ventileren om het gas te verwijderen.
 • Als het gas niet uit de ruimte kan worden verwijderd, MOET de persoon die de ruimte betreedt de juiste ademhalingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, en communicatie- en reddingsapparatuur dragen.
 • Condensatievochtigheid, hoge waterconcentraties (vooral prominent in CSE's) in de afvalwaterindustrie. Dit veroorzaakt hoge concentraties H2S.
 • Andere veel voorkomende KSE's waar blootstelling aan H2S waarschijnlijk is (en zich waarschijnlijk zal ophopen tot hoge niveaus):
  • Wells
  • Tunnels
  • Mangaten
  • Riolen
  • Septische tanks
 • Aangezien H2S explosief en ontvlambaar is, moet grote zorgvuldigheid worden betracht om te voorkomen dat dit wordt veroorzaakt in een besloten ruimte waar het bijna onmogelijk is om de gevolgen te vermijden.
 • CONTINUEREN de gasniveaus in de CSE's. De concentraties kunnen snel veranderen.

Gezondheidsrisico's en omgang met H2S

concentratie
symptomen/verschijnselen
0,00011 - 0,00033 ppm
Typische achtergrondconcentraties
0,01 - 1,5 ppm
Geurdrempel (wanneer de geur van rotte eieren voor sommigen het eerst waarneembaar is). Geur wordt meer aanstootgevend bij 3 - 5 ppm. Boven 30 ppm wordt de geur omschreven als zoet of misselijkmakend zoet.
2 - 5 ppm
Langdurige blootstelling kan misselijkheid, tranen in de ogen, hoofdpijn of slaapverlies veroorzaken. Luchtwegproblemen (bronchiale vernauwing) bij sommige astmapatiënten.
20 ppm
Mogelijk vermoeidheid, verlies van eetlust, hoofdpijn, geïrriteerdheid, slecht geheugen, duizeligheid.
50 - 100 ppm
Lichte bindvliesontsteking ("gas eye") en irritatie van de luchtwegen na 1 uur. Kan spijsverteringsstoornissen en verlies van eetlust veroorzaken.
100 ppm
Onmiddellijk gevaarlijk voor leven en gezondheid (IDLH).
Hoesten, oogirritatie, reukverlies na 2 - 15 minuten (reukmoeheid). Verstoorde ademhaling, slaperigheid na 15 - 30 minuten. Keelirritatie na 1 uur. Geleidelijke toename van de ernst van de symptomen gedurende enkele uren. Dood kan optreden na 48 uur.
100 - 500 ppm
Duidelijke bindvliesontsteking en irritatie van de luchtwegen na 1 uur. Longoedeem kan optreden bij langdurige blootstelling. Reukverlies (olfactorische vermoeidheid of verlamming).
500 - 700 ppm
Versuft, instorting in 5 minuten. Ernstige schade aan de ogen in 30 minuten. Dood na 30 - 60 minuten.
700 - 1000 ppm
Snelle bewusteloosheid, "knockdown" of onmiddellijke ineenstorting binnen 1 à 2 ademhalingen, ademhaling stopt, dood binnen enkele minuten.
1000 - 2000 ppm
Bijna onmiddellijke dood
pictogram-eerste-hulp
EERSTE HULP

IN BIJNA ALLE GEVALLEN VAN CONTACT MET H2S, BEL DE ANTIGIFDIENST EN GA NAAR HET ZIEKENHUIS

 • Bij INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen, niet onnodig laten bewegen, in een comfortabele houding laten zitten, zo nodig extra zuurstof toedienen.
 • NIET met de mond in contact komen, gebruik gezichtsbeschermers.
 • Bij CONTACT MET DE HUID: Verwijder kleding die de bloedsomloop kan beperken, verwijder de bron van besmetting, NIET opnieuw verwarmen en wrijf de getroffen zijn ter plaatse.
 • Breng een steriele hoes losjes aan op het getroffen gebied, NIET roken of drinken voor het slachtoffer.
 • Als de OGEN worden gecontacteerd, was uit ogen met lauw water ONMIDDELLIJK, 15 - 20mins. Als het vloeibare gas de bron was, spoel voor kortere periode van tijd, dan behandel ogen in een steriel verband.
 • Als er een BRAND ontstaat, gebruik dan kooldioxide, droog chemisch poeder, waternevel of mist om te blussen.
pictogram-gevaar
INDIEN PER ONGELUK VRIJGEKOMEN
 • Bij morsen of lekkage, onmiddellijk een ademhalingstoestel van het type "escape" opzetten en de ruimte verlaten.
 • Evacueer het gebied onmiddellijk. Isoleer de gevarenzone. Houd onnodig en onbeschermd personeel buiten. Evacueer benedenwinds gelegen locaties.
 • Beschadigde containers of gemorst product niet aanraken, tenzij geschikte beschermingsmiddelen worden gedragen.
 • Ventileer het gebied. Alle ontstekingsbronnen uitschakelen. Gebruik geaarde, explosieveilige apparatuur. Ontsteking op afstand en vlamterugslag zijn mogelijk.
 • Vloeistof: stop of verminder het lek indien dit veilig kan. Zo niet, laat vloeistof verdampen.
 • Ventileer de ruimte om te voorkomen dat het gas zich ophoopt, vooral in besloten ruimten. Gas: stop of verminder het lek indien dit veilig kan gebeuren.
 • Ventileer de ruimte om te voorkomen dat het gas zich ophoopt, vooral in besloten ruimten.

UITGELICHTE BRONNEN

H2S-gas - wat u moet weten over waterstofsulfide

Lees het artikel

Ontdek de meest geavanceerde en nauwkeurige technologie voor de opsporing van brandbare gassen

Bekijk de webinar

BRANDBAAR GAS EN DE OPSPORING ERVAN WITBOEK

De whitepaper downloaden

VOC-gassen - Bescherm werknemers tegen verborgen gevaren

BEKIJK DE WEBINAR

GASDETECTIE GEEFT OP AFSTAND ZICHT OP AMMONIAKLEK INCIDENT

LEES DE CASESTUDY

INFOBLAD BRANDBAAR GAS EN MPS-SENSOR

INFOBLAD DOWNLOADEN

Blootstelling aan waterstofsulfide (H2S) in de olie- en gasindustrie: Risico's en Preventie

Lees het artikel

Ammoniakgas - wat u erover moet weten

Lees het artikel

De juiste detector voor brandbare gassen kiezen voor uw werkplek

Lees het artikel