<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Beperkte garantie

BEPERKTE GARANTIE - NIET-CARTRIDGE PRODUCTEN


1.1 Interpretatie

(a) "Blackline Safety" (en "Wij", "Ons" of "Onze") betekent, collectief, Blackline Safety Corp., een Alberta corporatie, en haar gelieerde ondernemingen.

(b) "Product" betekent elk Blackline Safety apparaat dat U bezit of huurt, inclusief basiseenheden, bruggen, exclusief cartridges.

(c) "Service" betekent elke dienst die Wij aan U verlenen in verband met uw Blackline Safety service plan.

(d) "U" of "Uw" betekent u als individu of, indien u handelt namens een bedrijf, zowel het bedrijf als u als individu.

(e) Termen met een hoofdletter die niet anders gedefinieerd zijn in dit Overzicht hebben de betekenis die daaraan gegeven is in de Overeenkomst. Tenzij anders aangegeven, verwijzen verwijzingen naar sectienummers naar sectienummers in dit Overzicht.

(f) Iedere verwijzing in dit Schema naar het geslacht omvat alle geslachten. Woorden die alleen het enkelvoud betreffen, omvatten ook het meervoud en omgekeerd. Wanneer een term gedefinieerd is, heeft een grammaticale variant van die term een overeenkomstige betekenis.

(g) In dit Schema (i) betekenen de woorden "inclusief", "omvat" en "omvatten" "inclusief (of omvat of omvat) zonder beperking", en (ii) betekent de uitdrukking "het totaal van", "het totaal van", "de som van", of een uitdrukking van gelijke strekking "het totaal (of totaal of som), zonder verdubbeling, van".

1.2 Beperkte garantie

(a) U kunt de volgende producten kopen of leasen Blackline Safety Er zijn twee (2) andere soorten Producten: sommige klanten hebben hun Producten rechtstreeks gekocht ("Gekochte Producten"); en sommige klanten hebben hun Producten geleased ("Geleasde Producten").

(b) Blackline Safety biedt een beperkte productgarantie op alle aangekochte Producten ("Beperkte Garantie") aan de oorspronkelijke koper dat het betreffende non-cartridge Product vrij zal zijn van non-conformiteiten in materiaal en vakmanschap voor een periode van twee (2) jaar (met uitzondering van de G7EXO met een Beperkte Garantie van drie (3) jaar) vanaf de datum van de eerste activering van het Product. Voor geleasede producten biedt Blackline een beperkte garantie voor de duur van de leaseperiode. Na ontvangst van een defect niet-cartridge Product ("Defect Product") tijdens de Beperkte Garantieperiode, Blackline Safetyis de enige verplichting onder deze Beperkte Garantie om, naar Blackline Safety's keuze een Defect Product te repareren of te vervangen door een nieuw of gereviseerd Product ("Gerepareerd Product"), zonder kosten voor de oorspronkelijke koper.

(c) De Beperkte Garantie wordt als ONGELDIG beschouwd indien wordt vastgesteld dat de Producten zijn onderworpen aan reparaties die niet zijn goedgekeurd door Blackline Safetyof indien de Producten zijn gewijzigd, verwaarloosd, onjuist onderhouden, misbruikt, onopzettelijk beschadigd (zoals door blootstelling aan water of anderszins), of indien het uiterlijk van de Producten schade onthult die is veroorzaakt door nalatigheid in het verrichten van juist onderhoud. Blackline Safety biedt geen garantie voor schade die is ontstaan tijdens het transport en biedt geen garantie voor claims die worden ingediend na het einde van de beperkte garantieperiode.

OM REPARATIES OP UW GARANTIECLAIM AAN TE VRAGEN, VERWIJZEN WIJ U NAAR HET ONDERSTAANDE GEDEELTE OVER DE AUTORISATIEPROCEDURE VOOR RETOURZENDINGEN

(d) Voor alle garantiereparaties aan Gekochte Producten, Blackline Safety een garantie op de reparatie van Gekochte Producten ("Productreparatiegarantie") op elk gerepareerd Product dat het vrij zal zijn van non-conformiteit in materiaal en vakmanschap voor een periode van negentig (90) dagen of de resterende periode van Uw oorspronkelijke Beperkte Garantie, afhankelijk van welke periode het langst is.

(e) Gerepareerde Producten worden naar U teruggestuurd met Blackline Safety de retourverzendkosten te betalen met gebruikmaking van een niet-geadresseerde verzendservice. Als U een prioritaire verzendservice wenst, Blackline Safety zullen wij u de kosten voor deze dienst in rekening brengen.

(f) Gedurende de periode van de Beperkte Garantie, indien U een geavanceerde vervanging wenst van een defect niet-cartridge Product ("Geavanceerde Vervanging") dient U: (i) de oorspronkelijke koper en/of onderneming zijn; (ii) het originele aankoopbewijs (d.w.z. factuur) overleggen; en (iii) het defecte product binnen zestig (60) dagen na het indienen van een claim ("Retourperiode") onder de Beperkte Garantie retourneren aan Blackline met gebruikmaking van Blackline's retourgoederenautorisatieproces ("RMA").

(g) Om een Geavanceerde Vervanging aan te vragen, moet u contact opnemen met Blackline voor een RMA-nummer voorafgaand aan de verzending. Als Uw verzoek wordt goedgekeurd, zal Blackline U voorzien van een verzendadres en andere instructies, indien van toepassing. Als u geen RMA-nummer aanvraagt, wordt uw zending geweigerd door Blackline. Vermeld op uw verzenddocumentatie de vermelding "Retournering van goederen aan de fabrikant". Blackline is niet verantwoordelijk voor douane- of makelaarskosten in verband met uw verzending. Stuur uw product, gefrankeerd, naar Blackline. Alle Advanced Replacement-aanvragen moeten vergezeld gaan van een korte notitie waarin het probleem dat u ondervindt met het product dat u terugstuurt zo gedetailleerd mogelijk wordt beschreven.

(h) Omdat, onder de Geavanceerde Vervanging, Blackline een vervangend product naar u verstuurt voordat u het defecte product hebt ontvangen, vereist Blackline dat u financiële informatie verstrekt, die Blackline in staat stelt om u te factureren of anderszins kosten in rekening te brengen als u defecte producten niet binnen de Retourperiode retourneert, voordat een vervangend product wordt verzonden. U dient financiële informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres en contactinformatie van de crediteurenadministratie, samen met een van de volgende geverifieerde betalingsmethodes: (i) creditcard, die Blackline zal gebruiken om een "hold" te plaatsen voor de waarde van het vervangende product; (ii) een "open" inkooporder ("PO") voor het vervangende product; inclusief, kostencodes en de naam van de goedkeurders volgens de betalingsvereisten van het bedrijf. In elk geval zal de Uw financiële informatie bewaard worden door Blackline en enkel gebruikt worden overeenkomstig sectie 1.2(d).

(i) Blackline zal u kosten in rekening brengen als u: (i) het defecte product niet binnen de Retourperiode terugstuurt naar Blackline ; (ii) het SKU-nummer van het geretourneerde product niet overeenkomt met dat van het geregistreerde product of het vervangende product; (iii) het defecte product wordt geretourneerd met ontbrekende onderdelen; of (iv) het geretourneerde product defect is als gevolg van schade door een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, brand, water of andere natuurrampen, het gebruik van het product met accessoires of opties die niet door Blackline of haar geautoriseerde agenten zijn geleverd, of de reparatie of wijziging van het product door iemand anders dan Blackline of haar geautoriseerde agenten. Blackline 's Productgarantie strekt zich niet uit tot een storing van een product als gevolg van een oorzaak beschreven in deze paragraaf 1.2 (d) (iv). Als Blackline vaststelt dat het geretourneerde product defect is als gevolg van een oorzaak beschreven in deze sectie 1.2(d)(iv), wordt de klant geacht een bestelling te hebben geplaatst voor een vervangend product, waarbij de betaling dient te worden voldaan met behulp van de financiële gegevens van de klant zoals uiteengezet in sectie 1.2(c). Blackline wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor vertragingen in de verzending of eventuele gevolgschade als gevolg van het verlies van het gebruik van het product. Als U onbetaalde facturen heeft in verband met Uw account en/of U niet voldoet aan één van de voorwaarden van deze Geavanceerde Vervanging, dan wordt U gediskwalificeerd van het ontvangen van toekomstige Geavanceerde Vervangingsproducten.

(j) Blackline Safety behoudt zich het recht voor om haar Producten te wijzigen of te verbeteren zonder verplichting om enige persoon of organisatie van dergelijke wijzigingen of verbeteringen op de hoogte te stellen. Bezoek de Site voor actuele updates en informatie over het gebruik en de werking van Producten.

1.3 Verlengde garantie

Voor sommige Gekochte Producten kunt U ervoor kiezen een uitgebreide Productgarantie ("Verlengde Garantie") aan te schaffen die een aanvulling vormt op de oorspronkelijke Beperkte Garantie. Sommige aangekochte Producten kunnen gebundeld zijn met een extra garantie. Alle Verlengde Garanties verlengen de Beperkte Garantie met de termijn die gekoppeld is aan de gekochte of gebundelde Verlengde Garantie. De dekking van de Verlengde Garantie is identiek aan de dekking van de Beperkte Garantie zoals hierboven vermeld. De Verlengde Garantie is alleen beschikbaar voor Gekochte Producten.

1.4 Proces van retourautorisatie

(a) Om reparaties aan een Product zonder cartridge aan te vragen, moet u contact opnemen met Blackline Safety voor een retourautorisatienummer ("RMA-nummer") voorafgaand aan de verzending. Wanneer u daartoe gemachtigd bent, Blackline Safety U een verzendadres, het RMA-nummer en andere toepasselijke instructies bezorgen. Als u geen RMA-nummer aanvraagt, wordt uw zending geweigerd door blackline.

(b) U moet de verzenddocumenten voorzien van een etiket met de vermelding "Retournering van koopwaar aan de fabrikant voor reparatie". Blackline Safety is niet verantwoordelijk voor douane- of makelaarskosten als gevolg van de verzending. Dergelijke kosten zullen aan u in rekening worden gebracht voordat het gerepareerde of vervangen Product wordt vrijgegeven voor retourzending naar u. Alle retourzendingen onder garantie moeten vergezeld gaan van een korte notitie waarin u het probleem dat u met het Product ondervindt zo gedetailleerd mogelijk beschrijft.

1.5 Restituties en omruilingen van aangekochte producten

Indien U niet tevreden bent met een niet-cartridge Gekocht Product, kunt U het binnen tien (10) dagen na de aankoopdatum retourneren naar dezelfde locatie waar het werd gekocht. Een omruiling zal worden verstrekt, op dat punt van aankoop, voor Aangeschafte Producten die defect waren bij aankoop en worden geretourneerd met volledige verpakking en inhoud, en een bewijs van aankoop.