<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Voorwaarden en Condities

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") die van toepassing zijn op het Blackline Live platform. De Voorwaarden die u hieronder ziet zijn belangrijk omdat ze uw wettelijke rechten uiteenzetten en de regels beschrijven waaraan iedereen die onze Diensten gebruikt zich dient te houden.

Lees deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en alle andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen aandachtig door.

1. INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst ("Overeenkomst") tussen Blackline Safety Corp. ("Blackline", "Wij", "Ons", of "Onze") en U als individu of, als U handelt namens een bedrijf, dan zowel het bedrijf als U als individu (collectief "U" of "Uw"). Deze Overeenkomst regelt de diensten ("Diensten") die wij aan u kunnen verlenen in verband met uw Blackline netwerkgebruikersaccount ("Netwerkaccount"). Lees deze Voorwaarden, Privacybeleid, Beperkte garantie, Cartridgebeleid en alle andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen zorgvuldig door.

Alle huidige Blackline documenten inclusief, maar niet beperkt tot Onze plannen, functies, Diensten, Producten of client-software die u hebt geselecteerd en elk ander contract met Ons of ander document waarnaar wordt verwezen (gezamenlijk de "Materialen") vormen samen met deze Overeenkomst onze gehele Overeenkomst met u. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen de Materialen en deze Overeenkomst, dan prevaleert deze Overeenkomst.

Door u aan te melden voor of anderszins gebruik te maken van onze Diensten, met inbegrip van enige inhoud of softwaretoepassing in verband met onze Diensten, gaat u deze bindende Overeenkomst aan met Blackline. Als u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) deze Overeenkomst, dan mag u geen Netwerkaccount aanmaken of gebruik maken van onze Services.

Om de Blackline Services te gebruiken, moet u (1) de bevoegdheid hebben om een bindend contract met Ons aan te gaan en mag dit niet verboden zijn onder enige toepasselijke wetgeving; en (2) registratie-informatie aan Ons verstrekken die waar, nauwkeurig en volledig is.

 

2. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST

Blackline kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, welke wijzigingen van kracht zullen worden na publicatie op de Blackline website, momenteel beschikbaar op www.blacklinesafety.com ("Site") of binnen Uw Netwerk Account. Om op de hoogte te blijven, controleert u de Site of neemt u contact met ons op via support@blacklinesafety.com en wij zullen u de meest recente versie van deze Overeenkomst e-mailen.

Indien u de voorwaarden van de Overeenkomst (zoals gewijzigd) niet wenst te aanvaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en de toegang tot de Diensten.

 

3. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

U stemt ermee in om mededelingen van Ons elektronisch te ontvangen. Wij kunnen met u communiceren via e-mail, sms, berichten via smartphone of mobiele interfaces, of door berichten op Onze Site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat Blackline per sms of e-mail contact met u kan opnemen om u te voorzien van updates met betrekking tot Services en uw netwerkaccount.

 

4. UW NETWERKACCOUNT

U moet nauwkeurige en actuele informatie verstrekken zoals vereist door het relevante activeringsproces, en de informatie onmiddellijk bijwerken indien nodig om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en volledig blijft. U stemt ermee in Blackline onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account voor uw netwerkaccount (met inbegrip van een geautoriseerde gebruiker). Blackline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook geleden door u of een geautoriseerde gebruiker als gevolg van, of in verband met, uw netwerkaccount en het niet naleven van deze vereisten door geautoriseerde gebruikers.

 

5. RESTRICTIES

Bij het gebruik van de Services dient U zich te houden aan alle toepasselijke wetten, deze Overeenkomst en andere Blackline beleidsregels die van tijd tot tijd worden vastgesteld. U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die illegaal, frauduleus of beledigend is, of die de diensten van een andere abonnee of het onderliggende netwerk verstoort. U mag geen entiteiten of personen lastigvallen, bedreigen, in verlegenheid brengen, misbruiken, verontrusten, ongewenste aandacht geven of ongemak bezorgen. U mag de hardware of software die wij u in verband met de Diensten leveren niet wijzigen. U stemt ermee in dat U niet gemachtigd bent, en dat ook niet zult doen, om de Diensten te combineren met andere softwareprogramma's, afgeleide werken te maken op basis van de Diensten of plug-in's of uitbreidingen te integreren die gebruik maken van of vertrouwen op de Diensten. U mag de Services of een deel daarvan niet doorverkopen. U mag uw netwerkaccount niet overdragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het verzenden van SPAM via de Services is verboden.

 

6. PRIVACY

Blackline verkoopt of verhuurt geen Persoonlijke Informatie aan Derden. Blackline kan Persoonlijke Informatie gebruiken om de Diensten te verlenen, het klantenbestand van Blacklinete analyseren, en andere doeleinden te vervullen zoals beschreven in ons Privacybeleid. Blackline kan statistische informatie delen met Derden; waar het statistische informatie deelt, zal Blackline ervoor zorgen dat dergelijke informatie in geanonimiseerde vorm is.

 

7. VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

U stemt ermee in Blackline, of indien van toepassing, een geautoriseerde Blackline distributeur ("Geautoriseerde Distributeur"), te betalen voor alle Blackline hardwareproducten ("Producten") en Diensten die door Blackline aan u worden geleverd. Servicekosten ("Servicekosten") voor elke Service zullen ingaan op de activeringsdatum ("Activeringsdatum") voor een dergelijke Service, die de vroegste is van: de datum van de initiële activering van een dergelijke Service of 30 dagen na levering van het Product waarvoor de Service zal worden verleend.

Elke Dienst vereist dat U, op of voor de Activeringsdatum, akkoord gaat met het betalen van de Servicekosten voor die Dienst voor een vastgestelde periode (de "Verbintenisperiode"). Wanneer de Verbintenisperiode voor een Dienst is verstreken, wordt die Dienst voortgezet totdat U deze beëindigt door middel van een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen aan Blackline.

U bent aansprakelijk voor alle Services Kosten die aan uw Netwerk Account zijn verbonden, ongeacht wie deze kosten heeft gemaakt. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van alle gebruikersnamen, wachtwoorden of autorisatiecodes met betrekking tot uw netwerkaccount en de beveiliging van alle Producten die in uw bezit of beheer zijn.

Wanneer u wordt gefactureerd door Blackline (en niet door een geautoriseerde distributeur), zijn alle bedragen met betrekking tot uw netwerkaccount volledig verschuldigd en betaalbaar vanaf de datum van de toepasselijke Blackline factuur of verklaring. Elke Blackline factuur omvat, en U stemt ermee in te betalen (naast de Servicekosten voor Diensten) alle toepasselijke belastingen, alle andere wettelijk opgelegde vergoedingen, rente op eerdere facturen en vergoedingen voor geretourneerde of geweigerde betalingen (gezamenlijk, "Vergoedingen"). Alle Servicekosten en Vergoedingen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zelfs indien (een deel van) de Services van de Klant worden opgeschort, beëindigd of overgedragen vóór het einde van de toepasselijke Servicetermijn.

Wijzigingen in uw netwerkaccount (bijv. prijs, plan, functies of identifiers) worden op prospectieve basis doorgevoerd en treden pas in werking na uw volgende geplande factureringsdatum.

 

7.1 VERLENGINGEN EN ANNULERINGEN

Na afloop van de Verbintenisperiode voor een Dienst, zal een dergelijke Dienst verder geleverd worden of U annuleert de Dienst voor het einde van de toepasselijke Verbintenisperiode door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar (a) Uw erkende distributeur van wie U de Dienst hebt gekocht of (b) rechtstreeks naar Blackline. Blackline zal geen vooruitbetaalde Vergoedingen terugbetalen die reeds aan Ons betaald zijn voor een Verbintenisperiode. Indien u niet binnen dertig (30) dagen voor het einde van de Verbintenisperiode voor de betreffende Service Blackline of de geautoriseerde distributeur waar u de Service heeft gekocht een kennisgeving van annulering voor de betreffende Service ("Kennisgeving van Annulering") stuurt, wordt u voor elke extra maand in rekening gebracht totdat een Kennisgeving van Annulering is ontvangen. Kennisgevingen van annulering moeten schriftelijk worden gedaan en worden in het geval van een zakelijke klant met meer dan één gebruiker uitsluitend geaccepteerd door Blackline van een persoon die door deze klant is gemachtigd om wijzigingen in de netwerkaccount aan te brengen.

 

7.2 DOUANE; INVOERRECHTEN; MAKELAARSLONEN

U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle inklaringskosten, invoerrechten of makelaarskosten die worden opgelegd op of als gevolg van de invoer van de aan U geleverde Producten of Diensten.


7.3 BANKKOSTEN

U stemt ermee in dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de betaling van alle vergoedingen en kosten die van tijd tot tijd door een Bank in rekening worden gebracht, ongeacht of deze rechtstreeks aan u of namens u aan Blackline in rekening worden gebracht, in verband met Diensten die aan u worden verleend op grond van deze Overeenkomst.

 

7.4 VERGOEDINGEN VOOR NOODHULP

U stemt ermee in dat U verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de betaling van alle vergoedingen en kosten voor noodhulp die door een noodhulpdienst in rekening worden gebracht, ongeacht of deze rechtstreeks aan U of namens U aan Blackline in rekening worden gebracht, met betrekking tot Diensten die aan U worden verleend krachtens deze Overeenkomst.

 

7.5 LATE BETALINGEN

Als u een factuur ontvangt van Blackline (en niet van een geautoriseerde distributeur) en de betaling van een bedrag dat verschuldigd is voor uw netwerkaccount niet is ontvangen door Blackline op de vereiste betalingsdatum die op de toepasselijke factuur staat vermeld, wordt het onbetaalde bedrag beschouwd als een achterstallig bedrag en kan daarop een vertragingsrente van 2,0% per maand worden toegepast, die maandelijks wordt berekend en samengesteld over het achterstallige bedrag vanaf de datum van de eerste factuur waarop het achterstallige bedrag staat vermeld tot de datum waarop Blackline het volledige bedrag heeft ontvangen.

Blackline zal u op de hoogte stellen van elk bedrag dat op uw netwerkrekening verschuldigd is. Als Blackline geen betaling ontvangt binnen dertig (30) dagen na deze kennisgeving, dan zal Blackline een tweede kennisgeving ("Tweede Kennisgeving") aan u doen toekomen voor het uitstaande bedrag dat verschuldigd is op uw netwerkrekening. Als U nalaat om binnen 30 dagen na ontvangst van de Tweede Kennisgeving te betalen, dan kan Blackline de Dienst opschorten of annuleren.

 

7.6 BETWISTE KOSTEN

Als u een factuur ontvangt van Blackline (en niet van een geautoriseerde distributeur) en u van mening bent dat er een fout is geslopen in een gefactureerd servicetarief of vergoeding, dan moet u ons binnen dertig (30) dagen nadat het tarief is gefactureerd op de hoogte stellen om een aanpassing aan te vragen. Als u nalaat een dergelijke kennisgeving te doen, dan zullen de van toepassing zijnde kosten niet worden aangepast en wordt u geacht de Servicekosten en Vergoedingen te hebben aanvaard zoals ze op de van toepassing zijnde factuur stonden.

 

8. KREDIETVEREISTEN

Op het moment van Uw aanvraag voor Diensten, kan U gevraagd worden een aanvraag in te vullen en te ondertekenen om uw financiële geloofwaardigheid vast te stellen (de "Kredietaanvraag"). Op basis van de Kredietaanvraag kan Blackline een kredietlimiet en betalingsvoorwaarden aan U toekennen. U machtigt Blackline om op elk moment, en van tijd tot tijd, tijdens de verlening van Diensten informatie over Uw kredietgeschiedenis in te winnen. Blackline kan van tijd tot tijd een aanbetaling verlangen of andere betalings- of kredietvereisten aan U stellen (bijv. tussentijdse betalingen; verplichte vooruitbetalingen) onder voorwaarden die door Blackline naar eigen redelijk goeddunken worden bepaald. Wanneer uw Services worden beëindigd, zal Blackline eventuele deposito's of andere betalingen in mindering brengen op het uitstaande eindsaldo op uw netwerkaccount.

Na kennisgeving aan U kan Blackline, redelijk handelend, de kredietlimiet op Uw Netwerk Account aanpassen. Geactiveerde Services kunnen na kennisgeving aan U worden opgeschort voor een of meer van Uw Accounts, indien Uw saldo, inclusief niet-gefactureerd gebruik en hangende Servicekosten, Vergoedingen en aanpassingen, Uw op dat moment geldende kredietlimiet overschrijdt. Terugkerende Servicekosten blijven van toepassing tijdens een opschorting van Services.

 

9. ONZE DIENSTEN

Blackline's Services worden naar ons goeddunken verleend. Wij kunnen de Services of een deel daarvan wijzigen, opschorten, beperken of annuleren of corrigerende maatregelen nemen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief de installatie van vereiste updates voor de Services of de Producten of software die gebruik maken van de Services, of als reactie op uw schending van een van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.

De Diensten kunnen gebruik maken van draadloze communicatienetwerken die door netwerkexploitanten worden aangeboden. De dekking van draadloze diensten kan afhankelijk zijn van het serviceplan dat U kiest. Indien u meer informatie wenst over onze serviceplannen, kunt u contact met ons opnemen.

Blackline behoudt zich het recht voor om de Services en de functies, plannen, Producten en software die in combinatie met de Services worden gebruikt te wijzigen, zonder verplichting om U van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Bezoek onze Site voor actuele updates en informatie over het gebruik en de werking van de Services. Wij kunnen de Site van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen.

 

10. DOWNLOADS

Software die aan U ter beschikking wordt gesteld om te downloaden in verband met de Diensten kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die aan U worden verstrekt tijdens het download- en/of installatieproces van dergelijke software. U stemt ermee in de toepasselijke voorwaarden te lezen en na te leven, en aanvaardt alle risico's die aan het gebruik van dergelijke software verbonden zijn.

 

11. UW INHOUD

Blackline en haar Vertegenwoordigers zijn vrij om berichten, gegevens, media, tekst, inhoud of andere informatie ("Informatie") te kopiëren die via of naar de Services wordt verzonden door U of, in het geval van een zakelijke klant, door een van Uw Gemachtigde Gebruikers ("Inhoud") kan worden gebruikt, intern openbaar gemaakt zoals vereist alle Inhoud voor haar eigen interne doeleinden zoals nodig om de Services te verstrekken en te onderhouden, en zoals nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Het is U en Uw Bevoegde Gebruikers niet toegestaan Content te uploaden, te downloaden, te bewerken, te wijzigen of te verzenden die inbreuk kan maken op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht ("Intellectuele Eigendomsrechten") van enige persoon. Inbreuk kan het gevolg zijn van het zonder toestemming kopiëren, plaatsen, bewerken, wijzigen of verspreiden van enige Inhoud, met inbegrip van grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, logo's, software en artikelen. Door Content te plaatsen, verklaart U (in het geval van een zakelijke klant, namens Uzelf en namens elk van Uw Bevoegde Gebruikers) dat U het wettelijke recht hebt om al deze Content te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.

 

12. TOEZICHT EN OPENBAARMAKING

Blackline is niet verplicht toezicht te houden op Informatie of Inhoud die toegankelijk is, verzonden of geplaatst wordt via of op de Diensten. Blackline kan Uw gebruik van de Diensten van tijd tot tijd elektronisch controleren en aan een derde partij alle informatie bekendmaken die nodig is om:

(1) te voldoen aan een verzoek van een wettelijke, regelgevende of andere overheid;

(2) de Diensten naar behoren te exploiteren; of

(3) Ons, andere klanten of gebruikers te beschermen in overeenstemming met Ons Privacybeleid.

Blackline behoudt zich het recht voor om te weigeren informatie of Inhoud te plaatsen of om deze te verwijderen of de toegang ertoe te beperken, geheel of gedeeltelijk, die deze Overeenkomst schendt of anderszins door ons naar eigen goeddunken verwerpelijk wordt geacht.

 

13. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE VAN TWEE JAAR

Beperkte garantie

Blackline Safety biedt een twee (2) jaar beperkte productgarantie ("Beperkte Garantie") aan de oorspronkelijke koper dat het Blackline Product vrij zal zijn van non-conformiteiten in materiaal en vakmanschap voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van de eerste activering van het Product. Als u, als oorspronkelijke koper van een Product, een geldige garantieclaim indient voor een defect Product ("Defect Product") gedurende de Beperkte Garantieperiode, dan is de enige verplichting van Blacklineonder de Beperkte Garantie, na ontvangst van uw Defect Product, om naar keuze van Blacklineeen Defect Product te repareren of te vervangen door een nieuw of opnieuw gerepareerd Product ("Gerepareerd Product"), zonder kosten voor u. Voor meer informatie over onze Beperkte Garantie en hoe u een retourneringsautorisatie ("RMA") aanvraagt, gaat u naar onze pagina Beperkte garantie .

Vervangend programma vooraf

Blackline biedt een Advanced Replacement Program ("Advanced Replacement Program") aan alle in aanmerking komende klanten die ervoor kiezen om deel te nemen tijdens de beperkte garantieperiode. Voor meer informatie over het Advanced Replacement Program en of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact met ons opnemen.

 

14. VERLOREN OF GESTOLEN APPARATUUR

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van prepaid Service, Product of software. Zodra U Ons belt en Ons op de hoogte stelt van een dergelijk verlies of ongeoorloofd gebruik, zal uw Netwerkaccount worden opgeschort. Wanneer u een vervangend Product of vervangende software aanschaft, blijven eventuele resterende vooruitbetaalde Services beschikbaar voor uw gebruik met het vervangende Product of de vervangende Software. Als u nog vooruitbetaalde Services hebt, moet u contact opnemen met Blackline om het vervangende product of de vervangende software te activeren, in plaats van het vervangende product of de vervangende software via het online activeringsproces te activeren.

 

15. CARTRIDGES

U kunt eigenaar of huurder zijn van het Blackline basisstation dat u gebruikt in verband met uw Diensten, afhankelijk van de overeenkomst die u met Ons hebt met betrekking tot dergelijke Producten. Informatie met betrekking tot onze cartridges kunt u vinden in Ons Cartridgebeleid.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U erkent en stemt ermee in dat het volgende, in elk geval als behorend bij Uw Diensten: de software ("Software"), documentatie ("Documentatie"), en alle andere materialen ("Materialen") onder licentie aan U worden verstrekt, en niet worden verkocht. U verkrijgt geen eigendomsbelang in de Software, Documentatie of Materialen, of Intellectuele Eigendomsrechten op het voorgaande of de Producten, uit hoofde van deze Overeenkomst, of enige andere rechten daarop, anders dan het gebruik daarvan in overeenstemming met, en onderworpen aan alle voorwaarden, bepalingen en beperkingen van deze Overeenkomst. Blackline en haar licentiegevers en serviceproviders behouden en behouden hun volledige recht, titel en belang in en op de Software, Documentatie en Materialen, en alle Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met het voorgaande en de Producten, behalve voor zover uitdrukkelijk aan U verleend in deze Overeenkomst. U stemt ermee in om alle Software, Documentatie, Materialen en Producten te beschermen tegen inbreuk, verduistering, diefstal, misbruik of onbevoegde toegang. U moet Blackline onmiddellijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van enige inbreuk op Blackline's Intellectuele Eigendomsrechten in de Software, Documentatie, Materialen of Producten en u moet uw volledige medewerking verlenen aan Blackline bij eventuele juridische stappen die door Blackline worden ondernomen om haar Intellectuele Eigendomsrechten af te dwingen.

 

17. COPYRIGHT

Alle inhoud op de Site, inclusief tekst, graphics, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, videoclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software (inclusief de Software), is het eigendom van Blackline en wordt beschermd door Canadese en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op de Site is het exclusieve eigendom van Blackline en wordt beschermd door Canadese en internationale auteursrechtwetten. Alle software (inclusief de Software) die op de Site wordt gebruikt is eigendom van Blackline, haar partners of dienstverleners, en wordt beschermd door Canadese en internationale copyright- en handelsgeheimwetten.

 

18. SOFTWARELICENTIE

Onder voorbehoud van Uw strikte naleving van alle voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, en op voorwaarde dat U een actieve Service hebt waarbij Software wordt gebruikt, verleent Blackline U hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie gedurende de looptijd van uw Services om de Software en Documentatie te gebruiken, uitsluitend door U en, in het geval van een zakelijke klant, via Uw Gemachtigde Gebruikers. Deze licentie verleent U het recht, uitsluitend uit te oefenen door U en, indien van toepassing, door Uw Gemachtigde Gebruikers, om:

(a) toegang tot en gebruik van de Software in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie, uitsluitend zoals uiteengezet in de Documentatie en uitsluitend voor Uw interne bedrijfsdoeleinden; en

(b) de Documentatie te downloaden of anderszins te kopiëren of te gebruiken, uitsluitend ter ondersteuning van Uw gelicentieerde gebruik van de Software in overeenstemming met deze Overeenkomst. Alle kopieën van de Documentatie die door U worden gemaakt, zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst; en moeten alle handelsmerk-, auteursrecht-, patent- en andere Intellectuele Eigendomsrechten bevatten die in het origineel zijn opgenomen.

 

19. AFWIJZING VAN GARANTIE

19.1 Blackline verklaart en garandeert dat alle Producten en Diensten vrij zullen zijn van materiële non-conformiteit in materialen en vakmanschap gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

19.2 Behoudens artikel 20.1 en enige toepasselijke garantie waarnaar in artikel 13 wordt verwezen, worden de Producten en Diensten (met inbegrip van de Software en Documentatie) aan U verstrekt "zoals deze zijn" en met alle fouten en gebreken, zonder enige garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Blackline namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Producten en Diensten (met inbegrip van alle Software en Documentatie), met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik en handelsgeheimen. Zonder het voorgaande te beperken, biedt Blackline geen garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Producten en Diensten (inclusief Software en Documentatie) aan Uw vereisten zullen voldoen, de beoogde resultaten zullen bereiken, compatibel zullen zijn of zullen werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zullen werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zullen voldoen of foutvrij zullen zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd; en Uw gebruik van Producten en Diensten, en apparatuur, faciliteiten en diensten van telecommunicatieaanbieders en andere leveranciers en derden is voor Uw eigen risico.

 

20. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht zijn Blackline of aan haar gelieerde ondernemingen, of enige van haar of hun respectieve licentiegevers of dienstverleners, in geen geval aansprakelijk jegens U of enige derde partij voor enig gebruik, onderbreking, vertraging of onvermogen om de Producten of Diensten te gebruiken, gederfde inkomsten of winsten, vertragingen, onderbreking of verlies van Diensten, zaken of goodwill, verlies of beschadiging van gegevens, verlies als gevolg van storingen, defecten of uitschakeling van het systeem of de systeemdienst, het niet nauwkeurig overbrengen, lezen of verzenden van informatie, het niet bijwerken of verstrekken van juiste informatie, systeem incompatibiliteit of het verstrekken van onjuiste compatibiliteitsinformatie of inbreuken op de veiligheid van het systeem, of voor gevolgschade, incidentele schade, indirecte schade, voorbeeldschade, speciale schade of schadevergoeding met een punitief karakter, voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief grove nalatigheid) of anderszins, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was en ongeacht of Blackline op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In geen geval zal de collectieve totale aansprakelijkheid van Blackline en de aan haar gelieerde ondernemingen (met inbegrip van haar of hun respectievelijke vertegenwoordigers, licentiegevers en dienstverleners) die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, ongeacht of deze voortvloeit uit of verband houdt met contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief grove nalatigheid) of anderszins, hoger zijn dan het totale bedrag dat door u aan Blackline is betaald uit hoofde van deze Overeenkomst voor de Producten of Diensten (met inbegrip van de Software) die het onderwerp van de claim zijn.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op handelingen of nalatigheden van Blackline, haar partners, filialen en Leveranciers en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers, agenten, consultants of andere personen voor wie deze partijen in rechte verantwoordelijk zijn (samen "Vertegenwoordigers"), die aanleiding zouden geven tot een actie uit onrechtmatige daad, contract of enige andere rechtsleer.

 

21. GESCHILLENBESLECHTING

Elke partij mag op elk moment een geschil, claim of controverse indienen die voortvloeit uit of verband houdt met de interpretatie, uitvoering of schending van deze Overeenkomst ("Geschil"). Elk Geschil zal worden voorgelegd aan twee vertegenwoordigers, één vertegenwoordiger van U en één vertegenwoordiger van Blackline, voor onderhandeling over het Geschil. Als de zaak niet definitief wordt opgelost binnen 30 dagen na de eerste kennisgeving, wordt het geschil doorverwezen naar een bemiddelaar die door de partijen in onderling overleg is gekozen voor niet-bindende bemiddeling. De kosten van de bemiddeling worden gelijkelijk door de partijen gedragen. De bemiddeling moet plaatsvinden binnen 90 dagen na de afronding van de onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de partijen. Indien de zaak niet definitief wordt opgelost door bemiddeling, kunnen de partijen de zaak doorverwijzen naar bindende arbitrage overeenkomstig de regels van het ADR Institute of Alberta ("ADRIA"). De plaats van de arbitrage is Calgary, Alberta. De arbitrage geschiedt door één arbiter, die door de partijen wordt aangewezen. Indien de partijen het niet eens kunnen worden over een arbiter, zal een arbiter worden benoemd overeenkomstig de regels van ADRIA.

Niets in dit artikel 22 belet Blackline om gerechtelijke procedures voort te zetten of in te stellen om bedragen die uit hoofde van deze Overeenkomst aan Blackline verschuldigd zijn, van u terug te vorderen.

 

22. NOTULEN

U kunt ons op de hoogte brengen door een brief te sturen naar:

Blackline Safety Corp.
Unit 100, 803 24 Ave SE
Calgary, AB T2G 1P5
Canada

 

23. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen en besprekingen, zowel mondeling als schriftelijk, van de partijen.

 

24. SCHEIDBAARHEID; VERKLARING VAN AFSTAND; INTERPRETATIE

Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden of in welke mate dan ook ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele wijze beïnvloeden of ongeldig of onafdwingbaar maken, en zal de toepassing van die bepaling worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat.

Indien Blackline of een derde-begunstigde nalaat de Overeenkomst of een bepaling daarvan af te dwingen, doet dit geen afstand van het recht van Blackline of de betreffende derde-begunstigde om dit te doen.

Zoals gebruikt in deze Voorwaarden, zullen de woorden "inclusief" en "met inbegrip van" en variaties daarvan, worden geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking".

 

25. OVERDRACHT EN SUBLICENTIES

Blackline kan deze Overeenkomst, en elk van haar rechten onder deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk overdragen, en Blackline kan elk van haar verplichtingen onder de Overeenkomst delegeren. U mag de Overeenkomst niet overdragen, geheel of gedeeltelijk, noch uw rechten onder deze Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een derde partij.

 

26. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Blackline, haar partners, gelieerde ondernemingen en Leveranciers, en elk van hun respectievelijke Vertegenwoordigers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheden, straffen, claims, rechtsvorderingen en vonnissen ingesteld door derden (inclusief kosten, uitgaven en bijbehorende redelijke juridische kosten) als gevolg van Uw gebruik of misbruik van de Services, de Site of een schending van een van deze Overeenkomst, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief risicoaansprakelijkheid), of andere rechtsleer en ongeacht de vorm van de actie.

 

27. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst, en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van de provincie Alberta, en de federale wetten van Canada die daarop van toepassing zijn, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten daarvan.

 

28. ENUREMENT

Deze overeenkomst komt ten goede aan en is bindend voor de partijen en hun rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

 

29. FORCE MAJEURE

Elke vertraging of tekortkoming van Blackline in de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst zal worden verontschuldigd voor zover de vertraging of tekortkoming werd veroorzaakt door een gebeurtenis buiten de redelijke controle van Blackline, zonder haar schuld of nalatigheid en die door haar aard niet kon worden voorzien door Blackline of, indien zij kon worden voorzien, onvermijdelijk was (welke gebeurtenissen natuurrampen, embargo's, explosies, rellen, oorlogen of daden van terrorisme kunnen omvatten).

 

30. INFORMATIE-UPDATES

Als uw informatie met betrekking tot uw netwerkaccount verouderd is, kunt u de bijgewerkte informatie verstrekken aan de beheerder van uw bedrijf die door Blackline is goedgekeurd als administratief contact. Als u contact opneemt met Blackline monitoring of customer care personeel om de bijgewerkte informatie te verstrekken, zal Blackline haar interne processen volgen om de informatie bij te werken zodra het praktisch is om dit te doen. U erkent en gaat ermee akkoord dat; (i)Blackline niet verplicht is om uw informatie in dergelijke omstandigheden onmiddellijk bij te werken, aangezien Blackline mogelijk de goedkeuring van de goedgekeurde administratieve contactpersoon van uw bedrijf moet vragen voordat de wijziging wordt verwerkt en (ii) Blackline de wijziging onmiddellijk kan verwerken en bevestiging kan vragen van de goedgekeurde administratieve contactpersoon van uw bedrijf nadat de wijziging is verwerkt.