<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Cartridge beleid

EIGENDOM VAN CARTRIDGES, BEPERKTE GARANTIE OP CARTRIDGES EN KOSTEN

1.1 Interpretatie

(a) "Blackline Safety" (en "Wij", "Ons" of "Onze") betekent, collectief, Blackline Safety Corp., een onderneming uit Alberta, en haar gelieerde ondernemingen.

(b) "Dienst" betekent elke dienst die Wij aan U verlenen in verband met uw Blackline Safety service plan.

(c) "U" of "Uw" betekent u als individu of, indien u handelt namens een bedrijf, dan zowel het bedrijf als u als individu.

(d) Termen met een hoofdletter die niet anders gedefinieerd zijn in dit Overzicht hebben de betekenis die daaraan gegeven is in de Overeenkomst. Tenzij anders aangegeven, verwijzen verwijzingen naar sectienummers naar sectienummers in dit Overzicht.

(e) Iedere verwijzing in dit Schema naar het geslacht omvat alle geslachten. Woorden die alleen het enkelvoud betreffen, omvatten ook het meervoud en omgekeerd. Wanneer een term gedefinieerd is, heeft een grammaticale variant van die term een overeenkomstige betekenis.

f) In dit Schema (i) betekenen de woorden "inclusief", "omvat" en "omvatten" "inclusief (of omvat of omvatten) zonder beperking", en (ii) betekent de uitdrukking "het totaal van", "het totaal van", "de som van", of een uitdrukking van gelijke strekking "het totaal (of totaal of som), zonder verdubbeling, van".

1.2 Producteigendom

(a) U kunt eigenaar of huurder zijn van het Blackline Safety basisstation ("Basisstation") dat U gebruikt in verband met Uw Diensten, afhankelijk van de overeenkomst die U hebt met Blackline Safety betrekking tot dergelijke Producten. Als U een Basisstation koopt met de standaard Cartridge hoofd Product zonder meer ("Standaard Cartridge"), dan bent U ook eigenaar van de Standaard Cartridge in verband met dat Basisstation. Er zijn twee (2) andere soorten Cartridges ("Cartridges"): sommige klanten hebben hun Cartridges rechtstreeks gekocht ("Gekochte Cartridges"); en sommige klanten hebben hun Cartridges geleased "Geleasde Cartridges").

(b) Blackline Safety te allen tijde eigenaar blijft van alle geleasde cartridges en deze geleasde cartridges aan U verstrekt in verband met Diensten die U hebt besteld. Indien de Diensten met betrekking tot dergelijke Leased Cartridges op enig tijdstip door U of Ons komen te vervallen of worden beëindigd, dient U al dergelijke Leased Cartridges binnen dertig (30) dagen na de beëindigingsdatum van dergelijke Diensten te retourneren aan Blackline Safetybinnen dertig (30) dagen na de beëindigingsdatum van dergelijke Diensten, op uw kosten. U bent verplicht een vergoeding te betalen, zoals uiteengezet in artikel 1.5, voor elke geleasde cartridge die niet wordt geretourneerd aan Blackline Safety zoals vereist in dit Artikel 1.2.

1.3 Beperkte garantie - patronen

(a) De garantieperiode voor Gekochte Cartridges varieert van klant tot klant, afhankelijk van de lengte van de garantie die U hebt gekocht. De garantieperiode voor Leased Cartridges loopt door voor de duur van Uw leaseperiode.

(b) Deze Beperkte Garantie vervalt (i) indien wordt vastgesteld dat de Cartridges zijn gerepareerd of aangepast door iemand anders dan een Blackline Safety erkend servicecentrum ("Servicecentrum"); of (ii) indien, naar Blackline Safety's uitsluitende mening, de cartridges zijn gewijzigd, verwaarloosd, onjuist onderhouden, misbruikt, of het uiterlijk van de cartridges schade of een gebrek aan goed onderhoud door u onthult. Blackline Safety verleent geen garantie voor schade aan de Cartridges die tijdens het transport ontstaat.

(c) Om reparaties onder garantie aan te vragen moet u contact opnemen met Blackline Safety of een erkende Blackline Safety distributeur ("Distributeur") of Servicecentrum contact opnemen voor een retourautorisatienummer (RMA-nummer) voorafgaand aan de verzending. Als Uw verzoek om garantiereparatie is goedgekeurd, Blackline Safety of een geautoriseerde distributeur of servicecentrum zal u een verzendadres verstrekken. Vermeld op uw verzenddocumentatie de vermelding "Retourneer koopwaar aan de fabrikant voor reparatie". Blackline Safety is niet verantwoordelijk voor douane- of makelaarskosten in verband met uw verzending. Stuur uw product franco op naar Blackline Safety of een distributeur of servicecentrum. Alle verzoeken om garantiereparatie moeten vergezeld gaan van een korte notitie waarin het probleem dat u met de cartridges ondervindt zo gedetailleerd mogelijk wordt beschreven. Cartridges die worden gerepareerd of vervangen door Blackline Safety onder de voorwaarden van deze Cartridge garantie zullen naar U worden teruggestuurd met verzending vooraf betaald door Blackline Safety via een niet-geadresseerde verzenddienst.

1.4 Vervangingen - Filters en verbruikssensoren

(a) Leased Cartridge filters zijn verwijderbaar en vervangbaar. Blackline Safety zal op verzoek vervangende filters voor Leased Cartridges leveren (maximaal vijf (5) per jaar per Leased Cartridge).

(b) Bepaalde sensoren in Verbeterde Cartridges verslechteren na verloop van tijd door blootstelling aan bepaalde omgevingen ("Verbruikssensoren"). Blackline Safety zal Verbruikssensoren voor Leased Cartridges niet meer dan eenmaal per jaar vervangen voor de duur van de leaseperiode, en Blackline Safety zal Gekochte Cartridges maximaal twee keer vervangen, met gebruikmaking van hetzelfde proces dat gebruikt wordt voor garantieretours, zoals uiteengezet in artikel 1.3. Voor een volledige lijst van SKU's van Verbruikssensoren kunt u contact opnemen met Blackline Safety.

1,5 Vergoedingen voor gehuurde cartridges

Blackline Safety zal U een vergoeding voor vervanging in rekening brengen, en U stemt ermee in deze te betalen, indien U: (a) nalaat een Huurcartridge terug te bezorgen bij het verstrijken of beëindigen van Uw overeenkomstige Service; (b) een Huurcartridge verliest; of (c) een Huurcartridge beschadigt en de schade niet gedekt wordt door de Beperkte Garantie. Indien U een vervangende Leasepackridge nodig heeft, dan dient U tegen betaling van de toepasselijke vervangingskosten aan Blackline Safety, Blackline Safety of een distributeur of servicecentrum een nieuwe leasepartridge leveren en zijn de voorwaarden van deze Beperkte Garantie van toepassing op deze nieuwe leasepartridge.