<img src="https://secure.leadforensics.com/77233.png" alt="" style="display:none;">

Viergasmonitor - gasdetectie voor complexe omgevingen

Blackline Safety leider in aangesloten gasdetectie en Lone Worker veiligheid 21 april 2017

Blackline-Safety-G7c-draadloze-gas-detector-is-ATEX-gecertificeerd-intrinsiek-veilig-1Bij onbekende omgevingsgevaren die onzichtbaar zijn voor de zintuigen van het lichaam, is een gasdetector de eerste verdedigingslinie voor de veiligheid van de werknemers. Draagbare gasdetectoren maken vaak deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die door bedrijven worden voorgeschreven en zijn ontworpen om het personeel veilig te houden. Persoonlijke vier gasmonitors of detectors evalueren continu de omgeving van een werknemer op meerdere gasgevaren. Een viergasmonitor biedt een uitgebreide gasdetectie voor complexe werkomgevingen waar het risico bestaat op letsel, ziekte of overlijden als gevolg van potentieel giftige of explosieve omgevingsgassen.

Waarom een viergasmonitor versus een enkele gasdetector?

De gevaren van gassen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld : giftig, verstikkend en brandbaar. Vier gasmonitoren worden gewoonlijk geconfigureerd met sensoren om elk van deze scenario's voor een bepaalde werkplek of scenario aan te pakken. In de energie-industrie vormt zuur gas bijvoorbeeld een aanzienlijk risico van blootstelling van werknemers aan waterstofsulfide (H2S). Veel bedrijven vullen de bewaking van H2S aan met brandbare gassen, zuurstof en koolmonoxide. Sensoren voor brandbare gassen zijn een slimme aanvulling op locaties waar aardgas met H2S aanwezig is, voor de detectie van een potentieel explosieve atmosfeer. Iedereen heeft zuurstof nodig, die kan worden verdrongen door andere gassen, waardoor een tekort ontstaat. Bovendien kan bij onvolledige verbranding koolmonoxide vrijkomen, een verstikkend gas.

G7 is een toonaangevende vier gasmonitor

Een viergasmonitor is vaak een slimme investering voor veel bedrijfstakken en toepassingen. Blackline's G7 aangesloten gasdetectiesysteem levert een exclusief aanpasbaar, modulair ontwerp, dat uitgebreide gasdetectie op maat biedt voor elk werkscenario. Quad-gas cartridges maken van de G7 een viergasmonitor en zijn compatibel met een selectie van gassensoren.

G7 met een Quad-gas Cartridge is een zeer configureerbare viergasmonitor die compatibel is met een reeks gassensoren, waaronder brandbare gassen, waterstofsulfide, koolmonoxide en zuurstof. Andere sensoren zijn momenteel in ontwikkeling om onze reeks beschikbare sensoren uit te breiden.

Laat ons weten welke gassensor u nodig hebt.

Ongeziene gevaren

Zuurstofsensoren waarschuwen voor zowel zuurstofverrijkte als zuurstofarme omgevingen. Zuurstofverrijking (meer dan 23,5%) treedt op wanneer de zuurstofconcentratie hoger is dan die van verse lucht, waardoor het risico op verbranding van brandbare gassen mogelijk toeneemt. Zuurstofarme omgevingen (minder dan 19,5% zuurstof) leveren verstikkingsgevaar op en kunnen het ademhalingssysteem van het lichaam in enkele seconden aantasten. Andere gassen, giftig of niet, kunnen zuurstof verdringen, waardoor een gevaarlijke atmosfeer ontstaat die de ademhaling van werknemers belemmert.

Brandbare gassen vormen een explosiegevaar. LEL-sensoren detecteren de concentratie van brandbare of explosieve gassen en waarschuwen de gebruiker wanneer het gasniveau de vooraf geconfigureerde concentratie onder de onderste explosiegrens (LEL) overschrijdt, ruim voordat het explosiepotentieel optreedt.

Giftige gassen werken vaak snel en kunnen, afhankelijk van de concentratie, zeer snel inwerken op systemen in het lichaam of op langere termijn een gezondheidsrisico vormen. Elektrochemische gassensoren, zoals voor koolmonoxide (CO) en waterstofsulfide (H2S), waarschuwen ruim voordat de concentratie giftige gassen schadelijke concentraties bereikt.

G7 vier gasmonitorsensoren

G7 ondersteunt drie hoofdsoorten gasdetectiesensoren voor de bewaking van toxische, verstikkende en brandbare gassen.

 

Blackline Safety Meervoudige gasmonitor

Elektrochemische gassensoren

 • Waterstofsulfide, koolmonoxide en zuurstof (gepompt)
 • Toezicht op kortetermijnblootstellingslimieten (STEL's) en tijdgewogen gemiddelden (TWA's)

Katalytische (pellistor) gassensoren

 • Detecteert brandbare gassen via gecontroleerde oxidatie
 • Werkt niet goed in een zuurstofarme omgeving
 • Meet van 0-100% van de LEL
 • Kan geen uitlezing geven wanneer boven 100% LEL

Infrarood (IR) gassensoren 

 • Detecteert brandbare gassen via IR-absorptie
 • Hebben geen zuurstof nodig om nauwkeurig te functioneren
 • Meet 0-100% LEL

Industrieën goed bediend door een vier gas monitors

Gevaarlijke gassen variëren van industrie tot industrie, op basis van de materialen waarmee wordt gewerkt en de natuurlijk voorkomende omgevingsomstandigheden. Uitgebreide gasdetectie met een viergasmonitor biedt een oplossing voor de diverse gasbedreigingen waarmee werknemers tijdens hun werk te maken kunnen krijgen.

 

Vier gas monitor PBM

Olie en gas

 • Giftig waterstofsulfidegas (H2S) is aanwezig in zuur aardgas
 • Koolmonoxide (CO), een verstikkend gas dat kan ontstaan bij onvolledige verbranding
 • Een gaslek kan zuurstof verdringen, wat een risico vormt voor de werknemer
 • Lekkage van koolwaterstofgassen, zoals aardgas, kan een explosiegevaar opleveren

Water en afvalwater

 • Methaangas kan ontstaan bij biologische processen waarbij afval wordt afgebroken, wat een explosiegevaar inhoudt
 • Giftig waterstofsulfide kan worden gegenereerd door biologische processen

 Mijnbouw

 • Net als bij water- en afvalwaterinstallaties bestaat ook bij mijnbouwactiviteiten het risico van blootstelling aan methaan en H2S. Bovendien kan er koolmonoxide aanwezig zijn - een giftig gas dat het zuurstofgehalte kan doen dalen. In deze gevallen zijn zowel LEL- als elektrochemische sensoren vereist voor een volledige detectie van mogelijke gasblootstellingen.

 Bouw

 • Kachels die bij koud weer werken, kunnen koolmonoxide produceren als de verbranding van propaan of aardgas wordt belemmerd

G7-apparaten met een quad-gas cartridge bieden veiligheidsmonitoring en gasdekking voor een verscheidenheid aan complexe werkomgevingen. De quad-gas cartridge ondersteunt tot vier gassen, maar kan ook worden geconfigureerd voor twee of drie gassensoren.

Onderhouden van vier gas monitors

Goed onderhoud en kalibratie zijn noodzakelijk voor betrouwbare prestaties en nauwkeurigheid van de vier gasmonitors - onjuist onderhoud kan leiden tot onnauwkeurige aflezingen of het niet detecteren van een niet werkende sensor.

 

Vier gasmonitor met Dock

Het OSHA beveelt aan gestandaardiseerde procedures te ontwikkelen om te zorgen voor kalibraties en correct gebruik, met inbegrip van documentatie en controle van correct onderhoud. Kalibreren is het meten van de nauwkeurigheid van een instrument ten opzichte van een bekende traceerbare concentratie van een testgas. Het is belangrijk om apparaten te kalibreren onder omgevingsomstandigheden die gelijk zijn aan of in de buurt komen van de werkelijke werkomstandigheden. Verder beveelt de ISEA aan om de operationele capaciteit van gasdetectiesensoren te controleren (bump testing), vóór elke dienst, plus regelmatige kalibratie.

Blackline's G7 Dock biedt een kosteneffectieve oplossing om bumptests en kalibraties uit te voeren en tegelijkertijd de hoeveelheid gebruikt kalibratiegas te minimaliseren. We zullen ons G7 Dock in een volgend blogartikel uitlichten.

Neem contact op

Laten we een gesprek aangaan over uw veiligheidsuitdagingen en -behoeften.

Verwante blogberichten